Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 17

AÇILIŞ TÖRENİ

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 16:00-16:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Dr. Remzi Önder, Dr. Bilgin Timuralp, Dr. İstemi Nalbantgil

Konu ve Konuşmacılar: 

Açılış konuşmaları ve Hipertansiyonla Mücadele Derneği 2020 Yılı Faaliyetleri

Dr. Remzi Önder

Açılış konuşmaları ve Hipertansiyonla Mücadele Derneği 2020 Yılı Faaliyetleri

Dr. İstemihan Tengiz

Türk Kardiyoloji Camiası Üzerine Düşünceler

Dr. Bilgin Timuralp

HİPERTANSİYON OTURUMU

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 16:40-18:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Dr. Sema Güneri, Dr. Filiz Özerkan Çakan, Dr. Bahar Boydak

Konu ve Konuşmacılar: 

16:40 - 16:55 / Hipertansiflerde Ürik Asit Seviyeleri Prognostik Faktör mü? Tedavi Edelim mi?

Dr. Mohammed Abusharekh

16:55 - 17:10 / Hipertansiyon ve Senkop Birlikteliği: Nasıl Değerlendirelim?

Dr. Tuncay Güzel

17:10 - 17:25 / KBY’li Hastalarda Optimal Antihipertansif Tedavi

Dr. Özge Turgay Yıldırım

17:25 - 17:40 / RAAS Blokörü İntoleransı Varlığında Antihipertansif Tedavi

Dr. Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu

17:40 - 17:55 / Antihipertansif Tedavide Yeni Kanıtlar ve Gelecekteki Ajanlar

Dr. Ebru Özpelit

17:55 - 18:00 / Tartışma

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 16:40-18:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Remzi Önder

Konu ve Konuşmacılar: 

16:40-16:50 / Yeni Tanı Konan Arteryel Hipertansiyon Hastalarında Aort Kökü Dilatasyonu Diastolik Disfonksiyondan Bağımsız Olarak Sol Atrial Maksimal Volüm ile İlişkilidir

Dr. Ahmet Seyda Yılmaz

16:50-17:00 / Evre I Hipertansiyonda Diüretik Tedavisinin Hedef Organ Hasarı Üzerine Etkisi

Dr. Ajar Koçak

17:00-17:10 / Kronik Total Oklüzyonlu Koroner Arter Hastalarında Trigliserit-Glukoz İndeksinin Değerlendirilmesi

Dr. Özge Özcan Abacıoğlu

17:10-17:20 / Non-İnvaziv Görüntüleme İle Saptanan Sol Ana Koroner Arter Anevrizması- Nadir Bir Olgu Sunumu

Dr. Abdullah Kadir Dolu

17:20-17:30 / Kronik Böbrek Hastalarında Kan Basıncı Variabilitesi İle Renal Progresyon İlişkisi

Dr. Hüseyin Duru

17:30-17:40 / Osteoprotegerin Dipper ve Non-Dipper Hipertansiyon Hastalarında Subklinik Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu ile İlişkilidir: 2D Speckle Tracking Ekokardiyografi Çalışması

Dr. Şeyhmus Külahçıoğlu

17:40-17:50 / Epikardiyal Yağ Dokusu ile Sklerotik Aort Kapak Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Dr. Uğur Fındıkçıoğlu

17:50-18:00 / COVID-19 Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Hastalarda Bilinen Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonunun Hastane İçi Mortalite ve Mekanik Ventilasyon İhtiyacı Üzerine Etkisi

Dr. Önder Bilge

UYDU SEMPOZYUM - 1 / SANOVEL

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 18:10-18:50

Salon: Salon A

Konu ve Konuşmacılar: 

Kolesterol, Hipertansiyon ve Ötesi

Dr. Sadi Güleç

Dr. Necla Özer

UYDU SEMPOZYUM - 2 / SANOVEL

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 19:00-19:40

Salon: Salon A

Konu ve Konuşmacılar: 

Kardiyovasküler Koruma ve Diyabet

Dr. Tevfik Ecder

Dr. Özgür Keşkek

LİPİD VE ATEROSKLEROZ OTURUMU

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 20:00-21:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Dr. Ceyhun Ceyhan, Dr. Öner Özdoğan

Konu ve Konuşmacılar: 

20:00 - 20:15 / Lipid Düşürücü Tedavide Yeni Hedefler

Dr. Cihan Altın

20:15 - 20:30 / Aterosklerozda Antiinflamatuar Tedavi

Dr. Özcan Başaran

20:30 - 20:45 / Özel Hasta Gruplarında Lipid Düşürücü Tedavi

Dr. Elton Soydan

20:45 - 21:00 / Statin Dışı Tedaviler

Dr. Caner Topaloğlu

21:00 - 21:15 / KV Riski Hangisi Daha İyi Gösteriyor: LDL mi? Remnant Kolesterol mü?

Dr. N. Emre Özpelit

21:15 - 21:30 / Tartışma

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 20:00-21:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Bilgin Timuralp

Konu ve Konuşmacılar: 

20:00-20:10 / Primer Perkütan Koroner Anjioplasti Sonrası Subaraknoid Kanamayı Taklit Eden Kontrast Nedenli Ensefalopati

Dr. Oktay Şenöz

20:10-20:20 / Dirençli Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Glomus Tümörü

Dr. Fuat Polat

20:20-20:30 / Rüptüre Abdominal Aort Anevrizmasının Acil Cerrahi Tedavisi

Dr. Ziya Yıldız

20:30-20:40 / Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Sol Atriyal Hacim ve Fonksiyonların Değerlendirilmesi

Dr. Adem Aktan

20:40-20:50 / Feokromasitoma Ön Tanısıyla Takip Edilen Hipertansif Akciğer Ödemindeki Hastada Covıd-19 Pnömonisine Bağlı Periferik Arteryel Tromboz Gelişmesi

Dr. Osman Yasin Yalçın

20:50-21:00 / Hipertensif Acil Durumdaki Hastalarda Kaptopril Tedavisinin T-Peak-End Aralığı, T-Peak-End / QT ve T-Peak-End/ Düzeltilmiş QT Oranları Üzerine Etkisi

Dr. Hüseyin Ören

21:00-21:10 / Hipertansiyon Hastalarında Hipokalemi ve İlişkili Faktörler

Dr. Yusuf Ziya Şener

21:10-21:20 / Tip 2 Diyabetes Mellitusu Olan ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü Hastalarında Trigliserid-Glukoz İndeksi ile Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı İlişkisi

Dr. Kadriye Memiç Sancar

21:20-21:30 / Obez Bireylerde Kardiyovasküler Risk Faktörleri ve Plazma Aterojenite İndeks İlişkisi

Dr. Özlem Özdemir

GÜNCEL ARİTMİ YÖNETİMİ

 Tarih: 25/05/2021

Saat: 16:00-17:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Dr. Azem Akıllı, Dr. Bülent Görenek

Konu ve Konuşmacılar: 

16:00 - 16:15 / 2020’de Aritmide Neler Değişti? 2021’de Bizi Neler Bekliyor?

Dr. Bülent Görenek

16:15 - 16:30 / Supraventriküler Aritmi Yönetiminde Yeni Neler Var?

Dr. Serkan Saygı

16:30 - 16:45 / Ventriküler Aritmi Yönetiminde Yeni Neler Var?

Dr. Emin Evren Özcan

16:45 - 17:00 / COVID-19, Atriyal Fibrilasyon ve NOAK’lar: İyi, Kötü, Çirkin

Dr. Ebru İpek Türkoğlu

17:00 - 17:15 / Aritmi Yönetiminde Yeni Kardiyak Görüntüleme Teknikleri

Dr. Mustafa Yılmaz

17:15 - 17:30 / Tartışma

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-3

 Tarih: 25/05/2021

Saat: 16:00-17:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. İstemi Nalbantgil

Konu ve Konuşmacılar: 

16:00-16:10 / Ortalama Platelet Hacmi / Platelet Sayısı Oranı ile Stemi Hastalarda Koroner Trombus Yükü Arasındaki İlişki

Dr. Fatih Akkaya

16:10-16:20 / Hipertansif Obez Hastalarda Homosistein, Lipid Parametreleri ve Oksidatif Stres İlişkisi

Dr. Dilay Karabulut

16:20-16:30 / Sağlıklı Erişkin Populasyonda Plazma Aterojenik İndeks ile CRP ve İdrar Albumin Kreatinin Oranı Arasındaki İlişki

Dr. Sinan Akıncı

16:30-16:40 / Kardiyovasküler Risk Faktörü Olan COVID-19 Hastalarında Hastane İçi Mortalitenin Öngörücüleri

Dr. Tufan Çınar

16:40-16:50 / Hipertansif COVID-19 Hastalarında C-Reaktif Protein / Albümin Oranının Prognostik Değeri

Dr. İbrahim Halil Özdemir

16:50-17:00 / ST Segment Yükselmesiz Akut Koroner Sendromlu Yaşlı Hastalarda Girişimsel Tedavi ile Konservatif Tedavinin Altı Aylık Dönemde Mortalite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Dr. Burhan Aslan

17:00-17:10 / Akut Pulmoner Emboli Hastalarında CHA2DS2-Vasc ve CHADS2 Skorlarının Pulmoner Emboli Ciddiyeti ve Erken Dönem Mortalite ile İlişkisi

Dr. Betül Cengiz Elçioğlu

17:10-17:20 / Klopidogrel Kullanımının Acil ve Elektif Koroner By-Pass Cerrahisi Sırasında ve Sonrasında Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı İhtiyacı Açısından Değerlendirilmesi

Dr. Baran Şimşek

17:20-17:30 / Kardiyovasküler Sağ-Kalımı Öngörmede Castelli's Risk ve Aterojenik İndekslerinin Karşılaştırılması

Dr. Özge Turgay Yıldırım

KALP YETMEZLİĞİ VE KAPAK HASTALIKLARI OTURUMU

 Tarih: 25/05/2021

Saat: 17:40-19:10

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Dr. Nezihi Barış, Dr. Abbasali Abbasaliyev

Konu ve Konuşmacılar: 

17:40 - 17:55 / 2021 ACC Kalp Yetmezliği Kılavuzu: Değişiklikler Neler? Yeni Öneriler?

Dr. Emin Alioğlu

17:55 - 18:10 / Düşük EF’li KY Tedavisinde Yeni Bir Soluk: Vericiquat

Dr. Cihan Altın

18:10 - 18:25 / Kalp Yetersizliğinde Girişimsel Tedavi Yaklaşımları

Dr. Barış Kılıçaslan

18:25 - 18:40 / TAVI: Yeni Kapaklar

Dr. Ahmet Yıldız

18:40 - 18:55 / Mitral ve Trikuspit Kapakların Perkütan Tedavileri: Gelecek Neleri Getirecek?

Dr. İsmail Ateş

18:55 - 19:10 / Tartışma

UYDU SEMPOZYUM - 3 / RECORDATI

 Tarih: 25/05/2021

Saat: 19:20-20:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem

Konu ve Konuşmacılar: 

Hipertansiyonu Tedavi Ederken Herşeyi Korumak Mümkün mü? Renal Koruma, KV Koruma, Metabolik Parametreler

Dr. Özlem Arıcan Özlük

Dr. Yunus Erdem

UYDU SEMPOZYUM - 4 / ASTRAZENECA

 Tarih: 25/05/2021

Saat: 20:10-20:50

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. İstemihan Tengiz

Konu ve Konuşmacı: 

Kardiyovasküler Risk Yönetiminde Doğru Zamanda Doğru Noktada Olmak

Dr. Ebru Özpelit

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-4

 Tarih: 26/05/2021

Saat: 16:00-17:10

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Bahar Boydak

Konu ve Konuşmacılar: 

16:00-16:10 / Dirençli Hipertansiyonu Olan Hastanın Kan Basıncının Renal Arter Stentleme ile Kontrol Altına Alınması

Dr. Tuğba Dişikırık

16:10-16:20 / Covıd-19 Aşısı Sonrası Hipertansiyon Hastalarında Gelişen Yan Etki

Dr. Aslı Kurtar Mansıroğlu

16:20-16:30 / Fasyoskapulohumeral Muskuler Distrofili Hastalarda Ventriküler Repolarizasyon Paramatrelerinin Elektrokardiyografik Değerlendirilmesi ve 24 Saatlik Ritim Holter Monitörizasyonu

Dr. Ferhat Işık

16:30-16:40 / Esansiyel Primer Hipertansiyon Hastalarında Uzun Dönem Kardiyovasküler Olay Öngörüsünde Sistemik Koroner Risk Değerlendirme İndeksinin Prognostik Önemi

Dr. Emre Yılmaz

16:40-16:50 / ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendrom Olgularında Enoksoparin Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesinde AntiFXa Aktivitesi ve Rotasyonel Tromboelastogram (TEG) Yönteminin Karşılaştırılması

Dr. Ramazan Gündüz

16:50-17:00 / Anti-Platelet Tedavisi Kullananlarda Covid-19

Dr. Ercan Aydın

17:00-17:10 / Spontan İntraserebral Hemoroji-Hipertansiyon İlişkisi

Dr. Hasan Armağan Uysal

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ OTURUMU

 Tarih: 26/05/2021

Saat: 16:00-17:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Dr. Oğuz Yavuzgil, Dr. Teoman Kılıç

Konu ve Konuşmacılar: 

16:00 - 16:15 / Bifurkasyon Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Tipte Hangi Teknik?

Dr. Akar Yılmaz

16:15 - 16:30 / CTO’da Revaskülarizasyon Gerçekten Prognoza Etkili mi?

Dr. Ahmet Taştan

16:30 - 16:45 / OCT ile Stent Optimizasyonu

Dr. Öner Özdoğan

16:45 - 17:00 / Kateter Laboratuvarında 3D Ekokardiyografi

Dr. Ali Kemal Çabuk

17:00 - 17:15 / Çok Katmanlı Akım Yönlendirici Stentler

Dr. Şenol Coşkun

17:15 - 17:30 / Tartışma

GELECEKTEN BEKLENTİLER OTURUMU

 Tarih: 26/05/2021

Saat: 17:40-19:10

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Dr. Cahide Soydaş Çınar, Dr. Cevad Şekuri

Konu ve Konuşmacılar: 

17:40 - 17:55 / Kalp Pilleri: Gelecek Neleri Getirecek?

Dr. Akar Yılmaz

17:55 - 18:10 / CT-FFR

Dr. İbrahim Altun

18:10 - 18:25 / Kardiyovasküler Alanda Tele-Tıp

Dr. Salih Kılıç

18:25 - 18:40 / Kardiyak Rehabilitasyon

Dr. Erdem Özel

18:40 - 18:55 / Kardiyovasküler Alanda Fonksiyonel Tıp ve Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Zülfikar Danaoğlu

18:55 - 19:10 / Tartışma

UYDU SEMPOZYUM - 5 / SANOFI

 Tarih: 26/05/2021

Saat: 19:20-20:00

Salon: Salon A

Konu ve Konuşmacılar: 

Hipertansiyon Tedavisinde Birlikte Daha Güçlü

Dr. Hakan Karpuz

Dr. Mustafa Arıcı

KORONER GİRİŞİM KOMPLİKASYONLARINI NASIL YÖNETELİM?

 Tarih: 26/05/2021

Saat: 20:15-21:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Dr. Ertuğrul Ercan, Dr. Emin Alioğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

20:15 - 20:30 / Perforasyon

Dr. M. Hamayun Kakar

20:30 - 20:45/ Distal Embolizasyon ve No Reflow

Dr. A. Çağrı Aykan

20:45 - 21:00 / Diseksiyon

Dr. Ganbar Mammadov

21:00 - 21:15 / Stent Sıyrılması

Dr. Emre Ertürk

21:15 - 21:30 / Kılavuz Tel Hapsolması ve Kopması

Dr. Ahmet Dal

21:30 - 21:45 / Tartışma